เทียบราคา Single Plate Heat Exchanger กับ Dual


บทความนี้เขียนจากความคิดเห็นของผู้เขียนเพื่อใช้เป็นแนวในการตัดสินใจระหว่างราคา กับการเลือกใช้ Single plate heat exchanger กับ Dual plate heat exchangerSingle Brazed plate Heat Exchanger: เป็น plate heat exchanger ชนิดเชื่อมติดกันเป็น Pack ก้อน ซึ่งโดยปกติเป็นที่นิยมเลือกใช้ในกลุ่มเครื่องเย็น, plate heat exchanger ชนิดนี้จะรองรับระบบน้ำยาเพียง1 Circuit
Dual Brazed Plate Heat Exchanger: เป็น plate heat exchanger ชนิดเชื่อมติดเหมือนกับ single PHE เพียงแต่สามารถรอบรับระบบน้ำยาได้ถึงสอง circuit

จากบทความข้างต้นเราจะเห็นว่าสามารถรวม circuit ได้ซึ่งก็จะมีข้อดีคือขนาดจะเล็กลงและ Plate heat exchanger ราคา ย่อมเยาว์ลง แต่จะประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าบ้างครั้งการเลือกชนิดแบบ Dual PHE อาจจะพบปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงเพราะว่า Plate Heat Exchanger ดังกล่าวมักไม่นิยมนำเข้ามาเก็บเป็นสินค้าคงคลัง จึงทำให้ไม่สามารถทำการซ่อมบำรุงได้ทันที และหากมีการเสียเพียงหนึ่ง circuit แต่ทางฝ่ายช่างซ่อมบำรุงก็ต้องทำการปล่อยระบบน้ำยาทั้งสอง circuit ติดตั้งใหม่ทั้งสอง circuit ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง


Plate Heat Exchanger, เทียบ, ราคา, plate heat exchanger ราคา

Popular Posts